Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Buurtbudget Beringen 2023-2024

Realiseer jouw idee en maak het verschil

Deadline indienen

20 oktober

Controle van inzendingen

21 oktober - 17 november

Stem op jouw favoriete project

20 november - 6 december

Bekendmaking winnaars

eind december

Realisatie buurtbudgetten

december '23 - december '24

Op zoek naar inspiratie?

07-09-2023

Op 7 februari 2023 organiseerde Stad Beringen een infoavond in het nieuwe stadhuis. Er zijn die avond een heleboel concrete ideeën en reeds gerealiseerde voorbeelden tentoongesteld. Je kan deze hieronder raadplegen. Heb je na het bekijken van deze voorbeelden zelf een idee dat jouw buurt aantrekkelijker maakt? Dien dan jouw idee voor een buurtbudget in! Tot binnenkort, in een mooiere buurt?   Enkele voorbeelden Bekijk de vorige buurtbudgetten Ideeën vanuit de inspiratie-avond

Wat is een buurtbudget?

25-08-2023

Heb jij een leuk idee voor je buurt? Check hieronder dan snel of je beroep kan doen op een buurtbudget! WAT IS EEN BUURTBUDGET? Een buurtbudget dient om via eigen kleine projecten het leven en wonen in de buurt aangenamer te maken. Heb jij een laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk voorstel? Kan je de medebewoners van je straat-, buurt- of wijk hiervoor enthousiasmeren? De stad Beringen biedt je graag financiële ondersteuning via het buurtbudget om je idee te realiseren! Een buurtbudget is een subsidie waarmee de stad haar inwoners kan laten participeren aan het beleid.  Inwoners kunnen zelf beslissen hoe een deel van een stedelijk of overheidsbudget wordt besteed. Dat betekent dat Beringenaren zelf projectvoorstellen zullen kunnen indienen en uitvoeren met deze voorziene subsidie, gericht op leefbaarheid en ontmoeting. De voorwaarden om deel te nemen, staan beschreven in het reglement dat je op deze pagina kan terugvinden. EEN BUURTBUDGET AANVRAGEN Wie? Een groep buurtbewoners, een buurtcomité of een wijkvereniging in Beringen (minimum 2 personen), kunnen een buurtbudget aanvragen.  Hoe? Je dient je idee in door te klikken op 'Doe mee'. Vul de gevraagde gegevens in. We vragen slechts een korte omschrijving van je idee. In de volgende fase wordt verwacht je idee verder uit te werken tot een concreet project met een financieel kader. Termijn en budget?  De stad voorziet € 25.000 voor buurtbudgetten in 2023. Daarmee worden minimaal 5 projecten voor maximum € 5.000 goedgekeurd. Maar ook kleinere projecten komen in aanmerking.  In de tweede fase van de buurtbudgetten (najaar 2023) zal de volgende cyclus gehanteerd worden:  Dien jouw idee voor een buurtbudget in: 6 september - 20 oktober Deadline indienen: 20 oktober Screening en moderatie van de ingediende projecten: 21 oktober - 17 november Stemmingsronde: 20 november - 6 december Bekendmaking geselecteerde projecten: eind december Realisatie buurtbudgetten: december 2023 - december 2024 De exacte timing van het verdere verloop zie je terug in de tijdslijn. Eenzelfde groep/buurtcomité/wijkvereniging kan slechts één aanvraag per jaar in het kader van dit reglement indienen, tenzij het college van burgemeester en schepenen hiervan afwijkt.  Wanneer indienen? Je kan vanaf 6 september 2023 een buurtbudget aanvragen via dit platform. Om jouw idee in te dienen maak je een account aan en klik je op ‘Dien jouw idee voor een buurtbudget in’.  CONTACT EN INFORMATIE Wil je meer weten over het buurtbudget of de modaliteiten van het reglement? Heb je een idee waarmee je aan de slag wil en wil je dit graag eens aftoetsen voor je indient? Lukt het niet om digitaal in te dienen? Neem dan contact op met de dienst samenleven via T 011 43 02 11 of buurtbudget@beringen.be. We helpen je graag verder.

Reglement buurtbudgetten

25-08-2023

Reglement Buurtbudgetten Inhoud Artikel 1: Doel Artikel 2: Doelgroep Artikel 3: Voorwaarden Artikel 4: Jaarlijkse cyclus Artikel 5: Indienen projecten Artikel 6: Screeningsprocedure en stemming Artikel 7: Subsidiebedrag Artikel 8: Toekenning en verantwoording budget Artikel 9: Onkosten Artikel 10: Slotbepalingen Artikel 11: Inwerkingtreding   Artikel 1: Doel Dit reglement bepaalt hoe buurtbudgetten kunnen worden toegekend. Buurtbudgetten dienen om projecten op te zetten die de sociale cohesie en het welzijn in de buurt bevorderen. Dit reglement is een uitvoering van het ruimere Organiek Reglement Participatie van de stad Beringen. Artikel 2: Doelgroep Een buurtbudget kan worden toegekend aan een groep buurtbewoners, een buurtcomité of een wijkvereniging in Beringen, steeds bestaande uit minstens 2 personen. Artikel 3: Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een buurtbudget dient een project te voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden: de sociale cohesie en het welzijn in een Beringse buurt bevorderen; laagdrempelig en toegankelijk zijn voor iedereen en geen personen uitsluiten; realiseerbaar zijn binnen een jaar na toekenning van het budget en een meerwaarde hebben op langere termijn; inzetten op actieve inbreng van inwoners en gericht zijn op co-creatie; innovatief zijn en niet er puur op gericht zijn om bestaande initiatieven in stand te houden; niet in conflict zijn met bestaande beleidsbeslissingen van het stadsbestuur. Volgende initiatieven zijn echter uitgesloten: acties die kaderen in de reguliere werking van bestaande verenigingen; privé-initiatieven die niet openstaan voor alle betrokken buurtbewoners; commerciële acties; projecten met een uitgesproken religieus, filosofisch of partijpolitiek karakter. Artikel 4: Jaarlijkse cyclus Jaarlijks zal in het kader van de buurtbudgetten de volgende cyclus gehanteerd worden: Inspiratiemoment en indienen projecten in de periode januari-maart; Deadline voor het indienen van projecten in de eerste week van april; Screening en moderatie van de ingediende projecten uiterlijk in april-mei; Stemmingsronde in mei-juni; Bekendmaking geselecteerde projecten. Indien er na het doorlopen van bovenstaande cyclus in een jaar nog budget vrij is, wordt er via verschillende stadskanalen communicatie gevoerd voor een tweede indieningsfase. De tweede indieningsfase gebeurt op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden, met uitzondering dat volgend tijdspad gevolgd wordt: Indienen projecten september-oktober; Deadline voor het indienen van projecten eind oktober; Screening en moderatie van de ingediende projecten uiterlijk november; Stemmingsronde in november-december; Bekendmaking geselecteerde projecten. Jaarlijks wordt de concrete tijdslijn meegedeeld via het online participatieplatform. De inspiratiemomenten zullen afwisselend georganiseerd worden in de verschillende deelkernen van Beringen. Artikel 5: Indienen projecten Een aanvraag voor een buurtbudget gebeurt via dit online participatieplatform www.allemaalberingen.be.  Het ingediende idee komt op het participatieplatform. Indien de aanvraag gebeurt door twee buurtbewoners, dan dienen zij ingeschreven te zijn op verschillende adressen in het bevolkingsregister van de stad Beringen, in de buurt waarop het project betrekking heeft. De aanvragers mogen geen deel uitmaken van hetzelfde gezin of bloed- of aanverwanten zijn in de eerste graad. Minstens één van de aanvragers dient meerderjarig te zijn. Eenzelfde groep/buurtcomité/wijkvereniging kan slechts 1 project per jaar indienen. Indien nodig kan daarvoor ondersteuning gevraagd worden bij de deskundige buurtbudgetten en buurtwerking, stadhuis Beringen, Collegestraat 1, 3580 Beringen, T 011 43 02 11. Artikel 6: Screeningsprocedure en stemming Stad Beringen (via o.a. de deskundige buurtbudgetten en buurtwerking) beoordeelt de ingediende projecten aan de hand van de richtlijnen van dit reglement en onderzoekt de haalbaarheid en budgettering. Indien nodig kan aan de aanvragers gevraagd worden om het projectdossier verder uit te werken en/of te stofferen. Als het ingediende project al voorkomt in het meerjarenplan van de stad, wordt er nagegaan of ondersteuning volgens de modaliteiten van dit reglement het project extra kan versterken. Projecten die tijdens de interne screeningsprocedure niet weerhouden worden, worden ook niet online opengesteld voor stemming. Tijdens de stemmingsronde kan elke Beringenaar stemmen op zijn/ haar favoriete project via het participatieplatform. Overeenkomstig het budget zullen de projecten met de meeste stemmen voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen voor goedkeuring, waarna deze projecten kunnen worden uitgevoerd. Artikel 7: Subsidiebedrag Binnen de beschikbare middelen die voorzien zijn in het meerjarenplan voor de actie ‘Buurtbudgetten’ kan er maximaal 5.000 euro per project per jaar worden toegekend. Cofinanciering voor hetzelfde project met andere inkomensbronnen is mogelijk. Elk project bevat een duidelijke begroting. Eventuele inkomsten uit entreegelden en consumptieverkoop moeten in verhouding zijn tot het project. Artikel 8: Toekenning en verantwoording budget Het budget wordt toegekend aan één van de aanvragers van het project. De aanvrager verstrekt de nodige gegevens om de betaling uit te voeren via het daartoe voorziene invuldveld op deze website. De aanvragers dienen een financiële verantwoording in. Alle gemaakte kosten worden aangetoond door bewijsstukken. Toegekende middelen kunnen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van het project. Projecten dienen ten laatste 1 jaar na goedkeuring uitgevoerd en gerealiseerd te zijn. De verantwoordingsstukken, rekeningen en facturen worden ten laatste 2 maanden na de uitvoering voorgelegd. Voor kosten die niet verantwoord zijn of voldoen aan dit reglement, zal de stad Beringen het budget gedeeltelijk of volledig terugvorderen, uitgezonderd in geval van overmacht. Artikel 9: Onkosten Volgende kosten komen in aanmerking voor het buurtbudget: alle directe kosten die noodzakelijk zijn om het project uit te voeren; kosten ter verfraaiing of verbetering van ruimtes met een publieke functie; aankopen van roerende goederen (verplaatsbare materialen) op voorwaarde dat deze niet doorverkocht worden; kosten voor het voeren van promotie. Onderhoudskosten van investeringen dienen mee begroot te worden in samenspraak met het stadsbestuur. Volgende kosten worden niet gefinancierd via het buurtbudget: personeelskosten en persoonlijke vergoedingen; aankopen van onroerende goederen; kosten voor voedsel en drank (uitgezonderd een beperkte tussenkomst bij receptiekosten), geschenken, persoonlijke vervoersonkosten, telecommunicatie en dergelijke; overbodige of buitenissige onkosten voor eenvoudige diensten van commerciële organisaties die de bewonersgroep redelijkerwijze zelf of via andere vrijwilligers kunnen uitvoeren; kosten voor straat- of buurtfeesten of voor culturele projecten, aangezien hiervoor andere reglementen van kracht zijn. Artikel 10: Slotbepalingen Het stadsbestuur voorziet in een partnerschap en (logistieke) ondersteuning voor de realisatie van de gekozen projecten. Op alle publicaties, promotiematerialen en uitnodigingen wordt het logo van de stad Beringen vermeld. Alle gerealiseerde projecten worden mede-eigendom van het stadsbestuur. Dit betekent dat ideeën uit projecten door de stad Beringen ook in andere buurten kunnen opgezet worden. Artikel 11: Inwerkingtreding Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2023 en heft voorgaande reglementen betreft buurtbudgetten op.

Meer nieuws & activiteiten