Deel op facebook
Deel op facebook

Reglement buurtbudgetten

Reglement Buurtbudgetten

Inhoud

Artikel 1: Doel

Artikel 2: Doelgroep

Artikel 3: Voorwaarden

Artikel 4: Jaarlijkse cyclus

Artikel 5: Indienen projecten

Artikel 6: Screeningsprocedure en stemming

Artikel 7: Subsidiebedrag

Artikel 8: Toekenning en verantwoording budget

Artikel 9: Onkosten

Artikel 10: Slotbepalingen

Artikel 11: Inwerkingtreding

 

Artikel 1: Doel

Dit reglement bepaalt hoe buurtbudgetten kunnen worden toegekend. Buurtbudgetten dienen om projecten op te zetten die de sociale cohesie en het welzijn in de buurt bevorderen.

Dit reglement is een uitvoering van het ruimere Organiek Reglement Participatie van de stad Beringen.

Artikel 2: Doelgroep

Een buurtbudget kan worden toegekend aan een groep buurtbewoners, een buurtcomité of een wijkvereniging in Beringen, steeds bestaande uit minstens 2 personen.

Artikel 3: Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een buurtbudget dient een project te voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

 • de sociale cohesie en het welzijn in een Beringse buurt bevorderen;
 • laagdrempelig en toegankelijk zijn voor iedereen en geen personen uitsluiten;
 • realiseerbaar zijn binnen een jaar na toekenning van het budget en een meerwaarde hebben op langere termijn;
 • inzetten op actieve inbreng van inwoners en gericht zijn op co-creatie;
 • innovatief zijn en niet er puur op gericht zijn om bestaande initiatieven in stand te houden;
 • niet in conflict zijn met bestaande beleidsbeslissingen van het stadsbestuur.

Volgende initiatieven zijn echter uitgesloten:

 • acties die kaderen in de reguliere werking van bestaande verenigingen;
 • privé-initiatieven die niet openstaan voor alle betrokken buurtbewoners;
 • commerciële acties;
 • projecten met een uitgesproken religieus, filosofisch of partijpolitiek karakter.

Artikel 4: Jaarlijkse cyclus

Jaarlijks zal in het kader van de buurtbudgetten de volgende cyclus gehanteerd worden:

 • Inspiratiemoment en indienen projecten in de periode januari-maart;
 • Deadline voor het indienen van projecten in de eerste week van april;
 • Screening en moderatie van de ingediende projecten uiterlijk in april-mei;
 • Stemmingsronde in mei-juni;
 • Bekendmaking geselecteerde projecten.

Indien er na het doorlopen van bovenstaande cyclus in een jaar nog budget vrij is, wordt er via verschillende stadskanalen communicatie gevoerd voor een tweede indieningsfase.

De tweede indieningsfase gebeurt op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden, met uitzondering dat volgend tijdspad gevolgd wordt:

 • Indienen projecten september-oktober;
 • Deadline voor het indienen van projecten eind oktober;
 • Screening en moderatie van de ingediende projecten uiterlijk november;
 • Stemmingsronde in november-december;
 • Bekendmaking geselecteerde projecten.

Jaarlijks wordt de concrete tijdslijn meegedeeld via het online participatieplatform.

De inspiratiemomenten zullen afwisselend georganiseerd worden in de verschillende deelkernen van Beringen.

Artikel 5: Indienen projecten

Een aanvraag voor een buurtbudget gebeurt via dit online participatieplatform www.allemaalberingen.be.  Het ingediende idee komt op het participatieplatform.

Indien de aanvraag gebeurt door twee buurtbewoners, dan dienen zij ingeschreven te zijn op verschillende adressen in het bevolkingsregister van de stad Beringen, in de buurt waarop het project betrekking heeft. De aanvragers mogen geen deel uitmaken van hetzelfde gezin of bloed- of aanverwanten zijn in de eerste graad. Minstens één van de aanvragers dient meerderjarig te zijn.

Eenzelfde groep/buurtcomité/wijkvereniging kan slechts 1 project per jaar indienen.

Indien nodig kan daarvoor ondersteuning gevraagd worden bij de deskundige buurtbudgetten en buurtwerking, stadhuis Beringen, Collegestraat 1, 3580 Beringen, T 011 43 02 11.

Artikel 6: Screeningsprocedure en stemming

Stad Beringen (via o.a. de deskundige buurtbudgetten en buurtwerking) beoordeelt de ingediende projecten aan de hand van de richtlijnen van dit reglement en onderzoekt de haalbaarheid en budgettering. Indien nodig kan aan de aanvragers gevraagd worden om het projectdossier verder uit te werken en/of te stofferen.

Als het ingediende project al voorkomt in het meerjarenplan van de stad, wordt er nagegaan of ondersteuning volgens de modaliteiten van dit reglement het project extra kan versterken.

Projecten die tijdens de interne screeningsprocedure niet weerhouden worden, worden ook niet online opengesteld voor stemming.

Tijdens de stemmingsronde kan elke Beringenaar stemmen op zijn/ haar favoriete project via het participatieplatform. Overeenkomstig het budget zullen de projecten met de meeste stemmen voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen voor goedkeuring, waarna deze projecten kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 7: Subsidiebedrag

Binnen de beschikbare middelen die voorzien zijn in het meerjarenplan voor de actie ‘Buurtbudgetten’ kan er maximaal 5.000 euro per project per jaar worden toegekend.

Cofinanciering voor hetzelfde project met andere inkomensbronnen is mogelijk.

Elk project bevat een duidelijke begroting. Eventuele inkomsten uit entreegelden en consumptieverkoop moeten in verhouding zijn tot het project.

Artikel 8: Toekenning en verantwoording budget

Het budget wordt toegekend aan één van de aanvragers van het project. De aanvrager verstrekt de nodige gegevens om de betaling uit te voeren via het daartoe voorziene invuldveld op deze website.

De aanvragers dienen een financiële verantwoording in. Alle gemaakte kosten worden aangetoond door bewijsstukken. Toegekende middelen kunnen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van het project.

Projecten dienen ten laatste 1 jaar na goedkeuring uitgevoerd en gerealiseerd te zijn. De verantwoordingsstukken, rekeningen en facturen worden ten laatste 2 maanden na de uitvoering voorgelegd. Voor kosten die niet verantwoord zijn of voldoen aan dit reglement, zal de stad Beringen het budget gedeeltelijk of volledig terugvorderen, uitgezonderd in geval van overmacht.

Artikel 9: Onkosten

Volgende kosten komen in aanmerking voor het buurtbudget:

 • alle directe kosten die noodzakelijk zijn om het project uit te voeren;
 • kosten ter verfraaiing of verbetering van ruimtes met een publieke functie;
 • aankopen van roerende goederen (verplaatsbare materialen) op voorwaarde dat deze niet doorverkocht worden;
 • kosten voor het voeren van promotie.

Onderhoudskosten van investeringen dienen mee begroot te worden in samenspraak met het stadsbestuur.

Volgende kosten worden niet gefinancierd via het buurtbudget:

 • personeelskosten en persoonlijke vergoedingen;
 • aankopen van onroerende goederen;
 • kosten voor voedsel en drank (uitgezonderd een beperkte tussenkomst bij receptiekosten), geschenken, persoonlijke vervoersonkosten, telecommunicatie en dergelijke;
 • overbodige of buitenissige onkosten voor eenvoudige diensten van commerciële organisaties die de bewonersgroep redelijkerwijze zelf of via andere vrijwilligers kunnen uitvoeren;
 • kosten voor straat- of buurtfeesten of voor culturele projecten, aangezien hiervoor andere reglementen van kracht zijn.

Artikel 10: Slotbepalingen

Het stadsbestuur voorziet in een partnerschap en (logistieke) ondersteuning voor de realisatie van de gekozen projecten. Op alle publicaties, promotiematerialen en uitnodigingen wordt het logo van de stad Beringen vermeld.

Alle gerealiseerde projecten worden mede-eigendom van het stadsbestuur. Dit betekent dat ideeën uit projecten door de stad Beringen ook in andere buurten kunnen opgezet worden.

Artikel 11: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2023 en heft voorgaande reglementen betreft buurtbudgetten op.

Deel op facebook