Deel op facebook
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Wat is een buurtbudget?

Heb jij een leuk idee voor je buurt?

Check hieronder dan snel of je beroep kan doen op een buurtbudget!

WAT IS EEN BUURTBUDGET?

Een buurtbudget dient om via eigen kleine projecten het leven en wonen in de buurt aangenamer te maken. Heb jij een laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk voorstel? Kan je de medebewoners van je straat-, buurt- of wijk hiervoor enthousiasmeren? De stad Beringen biedt je graag financiële ondersteuning via het buurtbudget om je idee te realiseren!

Een buurtbudget is een subsidie waarmee de stad haar inwoners kan laten participeren aan het beleid.  Inwoners kunnen zelf beslissen hoe een deel van een stedelijk of overheidsbudget wordt besteed. Dat betekent dat Beringenaren zelf projectvoorstellen zullen kunnen indienen en uitvoeren met deze voorziene subsidie, gericht op leefbaarheid en ontmoeting. De voorwaarden om deel te nemen, staan beschreven in het reglement dat je op deze pagina kan terugvinden.

EEN BUURTBUDGET AANVRAGEN

Wie?

Een groep buurtbewoners, een buurtcomité of een wijkvereniging in Beringen (minimum 2 personen), kunnen een buurtbudget aanvragen. 

De twee personen die de aanvraag indienen, moeten ingeschreven zijn op verschillende adressen in het bevolkingsregister van de stad, in de buurt waarop project betrekking heeft. De aanvragers mogen geen deel uitmaken van hetzelfde gezin of bloed- of aanverwanten zijn in de eerste graad. Minstens één van de aanvragers moet meerderjarig zijn. 

Hoe?

Je kan vanaf januari een buurtbudget aanvragen via www.allemaalberingen.be. Om een aanvraag in te dienen maak je een account aan op www.allemaalberingen.be en klik je door op ‘Vraag een buurtbudget aan’.  Vul alle nodige gegevens in.

Termijn en budget? 

De stad voorziet € 30.000 voor buurtbudgetten in 2024. Daarmee worden minimaal 6 projecten voor maximum € 5.000 goedgekeurd. Maar ook kleinere projecten komen in aanmerking. 

Jaarlijks zal in het kader van de buurtbudgetten de volgende cyclus gehanteerd worden:

  •    Inspiratiemoment en indienen projecten in de periode januari-maart;
  •    deadline voor het indienen van projecten in de eerste week van april;
  •    Screening en moderatie van de ingediende projecten uiterlijk in  april-mei;
  •    Stemmingsronde in  mei-juni;
  •    Bekendmaking geselecteerde projecten

Indien er na het doorlopen van bovenstaande cyclus in een jaar nog budget vrij is, wordt er via 
verschillende stadskanalen communicatie gevoerd voor een tweede indieningsfase.

De tweede indieningsfase gebeurt op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden, met 
uitzondering dat volgend tijdspad gevolgd wordt:

  • Indienen projecten september-oktober;
  • Deadline voor het indienen van projecten eind oktober;
  • Screening en moderatie van de ingediende projecten uiterlijk november;
  • Stemmingsronde in november-december;
  • Bekendmaking geselecteerde projecten.

De exacte timing van het verdere verloop zie je terug in de tijdslijn.

Eenzelfde groep/buurtcomité/wijkvereniging kan slechts één aanvraag per jaar in het kader van dit reglement indienen, tenzij het college van burgemeester en schepenen hiervan afwijkt. 

Wanneer indienen?

Je kan vanaf 15 januari 2024 een buurtbudget aanvragen via dit platform. Om jouw idee in te dienen maak je een account aan en klik je op ‘Dien jouw idee voor een buurtbudget in’. 

CONTACT EN INFORMATIE

Wil je meer weten over het buurtbudget of de modaliteiten van het reglement? Heb je een idee waarmee je aan de slag wil en wil je dit graag eens aftoetsen voor je indient? Lukt het niet om digitaal in te dienen? Neem dan contact op met de dienst samenleven via T 011 43 02 11 of buurtbudget@beringen.be. We helpen je graag verder.

Deel op facebook