Skip to main content
home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

Nieuws

Nieuws

Wat is een buurtbudget?

14-02-2024

Heb jij een leuk idee voor je buurt?

Check hieronder dan snel of je beroep kan doen op een buurtbudget!

WAT IS EEN BUURTBUDGET?

Een buurtbudget dient om via eigen kleine projecten het leven en wonen in de buurt aangenamer te maken. Heb jij een laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk voorstel? Kan je de medebewoners van je straat-, buurt- of wijk hiervoor enthousiasmeren? De stad Beringen biedt je graag financiële ondersteuning via het buurtbudget om je idee te realiseren!

Een buurtbudget is een subsidie waarmee de stad haar inwoners kan laten participeren aan het beleid.  Inwoners kunnen zelf beslissen hoe een deel van een stedelijk of overheidsbudget wordt besteed. Dat betekent dat Beringenaren zelf projectvoorstellen zullen kunnen indienen en uitvoeren met deze voorziene subsidie, gericht op leefbaarheid en ontmoeting. De voorwaarden om deel te nemen, staan beschreven in het reglement dat je op deze pagina kan terugvinden.

EEN BUURTBUDGET AANVRAGEN

Wie?

Een groep buurtbewoners, een buurtcomité of een wijkvereniging in Beringen (minimum 2 personen), kunnen een buurtbudget aanvragen. 

De twee personen die de aanvraag indienen, moeten ingeschreven zijn op verschillende adressen in het bevolkingsregister van de stad, in de buurt waarop project betrekking heeft. De aanvragers mogen geen deel uitmaken van hetzelfde gezin of bloed- of aanverwanten zijn in de eerste graad. Minstens één van de aanvragers moet meerderjarig zijn. 

Hoe?

Je kan vanaf januari een buurtbudget aanvragen via www.allemaalberingen.be. Om een aanvraag in te dienen maak je een account aan op www.allemaalberingen.be en klik je door op ‘Vraag een buurtbudget aan’.  Vul alle nodige gegevens in.

Termijn en budget? 

De stad voorziet € 30.000 voor buurtbudgetten in 2024. Daarmee worden minimaal 6 projecten voor maximum € 5.000 goedgekeurd. Maar ook kleinere projecten komen in aanmerking. 

Jaarlijks zal in het kader van de buurtbudgetten de volgende cyclus gehanteerd worden:

   Inspiratiemoment en indienen projecten in de periode januari-maart;    deadline voor het indienen van projecten in de eerste week van april;    Screening en moderatie van de ingediende projecten uiterlijk in  april-mei;    Stemmingsronde in  mei-juni;    Bekendmaking geselecteerde projecten

Indien er na het doorlopen van bovenstaande cyclus in een jaar nog budget vrij is, wordt er via 
verschillende stadskanalen communicatie gevoerd voor een tweede indieningsfase.

De tweede indieningsfase gebeurt op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden, met 
uitzondering dat volgend tijdspad gevolgd wordt:

Indienen projecten september-oktober; Deadline voor het indienen van projecten eind oktober; Screening en moderatie van de ingediende projecten uiterlijk november; Stemmingsronde in november-december; Bekendmaking geselecteerde projecten.

De exacte timing van het verdere verloop zie je terug in de tijdslijn.

Eenzelfde groep/buurtcomité/wijkvereniging kan slechts één aanvraag per jaar in het kader van dit reglement indienen, tenzij het college van burgemeester en schepenen hiervan afwijkt. 

Wanneer indienen?

Je kan vanaf 15 januari 2024 een buurtbudget aanvragen via dit platform. Om jouw idee in te dienen maak je een account aan en klik je op ‘Dien jouw idee voor een buurtbudget in’. 

CONTACT EN INFORMATIE

Wil je meer weten over het buurtbudget of de modaliteiten van het reglement? Heb je een idee waarmee je aan de slag wil en wil je dit graag eens aftoetsen voor je indient? Lukt het niet om digitaal in te dienen? Neem dan contact op met de dienst samenleven via T 011 43 02 11 of buurtbudget@beringen.be. We helpen je graag verder.

Nieuws

Reglement buurtbudgetten

09-02-2024

Reglement Buurtbudgetten

Inhoud

Artikel 1: Doel

Artikel 2: Doelgroep

Artikel 3: Voorwaarden

Artikel 4: Jaarlijkse cyclus

Artikel 5: Indienen projecten

Artikel 6: Screeningsprocedure en stemming

Artikel 7: Subsidiebedrag

Artikel 8: Toekenning en verantwoording budget

Artikel 9: Onkosten

Artikel 10: Slotbepalingen

Artikel 11: Inwerkingtreding

 

Artikel 1: Doel

Dit reglement bepaalt hoe buurtbudgetten kunnen worden toegekend. Buurtbudgetten dienen om projecten op te zetten die de sociale cohesie en het welzijn in de buurt bevorderen.

Dit reglement is een uitvoering van het ruimere Organiek Reglement Participatie van de stad Beringen.

Artikel 2: Doelgroep

Een buurtbudget kan worden toegekend aan een groep buurtbewoners, een buurtcomité of een wijkvereniging in Beringen, steeds bestaande uit minstens 2 personen.

Artikel 3: Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een buurtbudget dient een project te voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

de sociale cohesie en het welzijn in een Beringse buurt bevorderen; laagdrempelig en toegankelijk zijn voor iedereen en geen personen uitsluiten; realiseerbaar zijn binnen een jaar na toekenning van het budget en een meerwaarde hebben op langere termijn; inzetten op actieve inbreng van inwoners en gericht zijn op co-creatie; innovatief zijn en niet er puur op gericht zijn om bestaande initiatieven in stand te houden; niet in conflict zijn met bestaande beleidsbeslissingen van het stadsbestuur.

Volgende initiatieven zijn echter uitgesloten:

acties die kaderen in de reguliere werking van bestaande verenigingen; privé-initiatieven die niet openstaan voor alle betrokken buurtbewoners; commerciële acties; projecten met een uitgesproken religieus, filosofisch of partijpolitiek karakter. Artikel 4: Jaarlijkse cyclus

Jaarlijks zal in het kader van de buurtbudgetten de volgende cyclus gehanteerd worden:

Inspiratiemoment en indienen projecten in de periode januari-maart; Deadline voor het indienen van projecten in de eerste week van april; Screening en moderatie van de ingediende projecten uiterlijk in april-mei; Stemmingsronde in mei-juni; Bekendmaking geselecteerde projecten.

Indien er na het doorlopen van bovenstaande cyclus in een jaar nog budget vrij is, wordt er via verschillende stadskanalen communicatie gevoerd voor een tweede indieningsfase.

De tweede indieningsfase gebeurt op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden, met uitzondering dat volgend tijdspad gevolgd wordt:

Indienen projecten september-oktober; Deadline voor het indienen van projecten eind oktober; Screening en moderatie van de ingediende projecten uiterlijk november; Stemmingsronde in november-december; Bekendmaking geselecteerde projecten.

Jaarlijks wordt de concrete tijdslijn meegedeeld via het online participatieplatform.

De inspiratiemomenten zullen afwisselend georganiseerd worden in de verschillende deelkernen van Beringen.

Artikel 5: Indienen projecten

Een aanvraag voor een buurtbudget gebeurt via dit online participatieplatform www.allemaalberingen.be.  Het ingediende idee komt op het participatieplatform.

Indien de aanvraag gebeurt door twee buurtbewoners, dan dienen zij ingeschreven te zijn op verschillende adressen in het bevolkingsregister van de stad Beringen, in de buurt waarop het project betrekking heeft. De aanvragers mogen geen deel uitmaken van hetzelfde gezin of bloed- of aanverwanten zijn in de eerste graad. Minstens één van de aanvragers dient meerderjarig te zijn.

Eenzelfde groep/buurtcomité/wijkvereniging kan slechts 1 project per jaar indienen.

Indien nodig kan daarvoor ondersteuning gevraagd worden bij de deskundige buurtbudgetten en buurtwerking, stadhuis Beringen, Collegestraat 1, 3580 Beringen, T 011 43 02 11.

Artikel 6: Screeningsprocedure en stemming

Stad Beringen (via o.a. de deskundige buurtbudgetten en buurtwerking) beoordeelt de ingediende projecten aan de hand van de richtlijnen van dit reglement en onderzoekt de haalbaarheid en budgettering. Indien nodig kan aan de aanvragers gevraagd worden om het projectdossier verder uit te werken en/of te stofferen.

Als het ingediende project al voorkomt in het meerjarenplan van de stad, wordt er nagegaan of ondersteuning volgens de modaliteiten van dit reglement het project extra kan versterken.

Projecten die tijdens de interne screeningsprocedure niet weerhouden worden, worden ook niet online opengesteld voor stemming.

Tijdens de stemmingsronde kan elke Beringenaar stemmen op zijn/ haar favoriete project via het participatieplatform. Overeenkomstig het budget zullen de projecten met de meeste stemmen voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen voor goedkeuring, waarna deze projecten kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 7: Subsidiebedrag

Binnen de beschikbare middelen die voorzien zijn in het meerjarenplan voor de actie ‘Buurtbudgetten’ kan er maximaal 5.000 euro per project per jaar worden toegekend.

Cofinanciering voor hetzelfde project met andere inkomensbronnen is mogelijk.

Elk project bevat een duidelijke begroting. Eventuele inkomsten uit entreegelden en consumptieverkoop moeten in verhouding zijn tot het project.

Artikel 8: Toekenning en verantwoording budget

Het budget wordt toegekend aan één van de aanvragers van het project. De aanvrager verstrekt de nodige gegevens om de betaling uit te voeren via het daartoe voorziene invuldveld op deze website.

De aanvragers dienen een financiële verantwoording in. Alle gemaakte kosten worden aangetoond door bewijsstukken. Toegekende middelen kunnen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van het project.

Projecten dienen ten laatste 1 jaar na goedkeuring uitgevoerd en gerealiseerd te zijn. De verantwoordingsstukken, rekeningen en facturen worden ten laatste 2 maanden na de uitvoering voorgelegd. Voor kosten die niet verantwoord zijn of voldoen aan dit reglement, zal de stad Beringen het budget gedeeltelijk of volledig terugvorderen, uitgezonderd in geval van overmacht.

Artikel 9: Onkosten

Volgende kosten komen in aanmerking voor het buurtbudget:

alle directe kosten die noodzakelijk zijn om het project uit te voeren; kosten ter verfraaiing of verbetering van ruimtes met een publieke functie; aankopen van roerende goederen (verplaatsbare materialen) op voorwaarde dat deze niet doorverkocht worden; kosten voor het voeren van promotie.

Onderhoudskosten van investeringen dienen mee begroot te worden in samenspraak met het stadsbestuur.

Volgende kosten worden niet gefinancierd via het buurtbudget:

personeelskosten en persoonlijke vergoedingen; aankopen van onroerende goederen; kosten voor voedsel en drank (uitgezonderd een beperkte tussenkomst bij receptiekosten), geschenken, persoonlijke vervoersonkosten, telecommunicatie en dergelijke; overbodige of buitenissige onkosten voor eenvoudige diensten van commerciële organisaties die de bewonersgroep redelijkerwijze zelf of via andere vrijwilligers kunnen uitvoeren; kosten voor straat- of buurtfeesten of voor culturele projecten, aangezien hiervoor andere reglementen van kracht zijn. Artikel 10: Slotbepalingen

Het stadsbestuur voorziet in een partnerschap en (logistieke) ondersteuning voor de realisatie van de gekozen projecten. Op alle publicaties, promotiematerialen en uitnodigingen wordt het logo van de stad Beringen vermeld.

Alle gerealiseerde projecten worden mede-eigendom van het stadsbestuur. Dit betekent dat ideeën uit projecten door de stad Beringen ook in andere buurten kunnen opgezet worden.

Artikel 11: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2023 en heft voorgaande reglementen betreft buurtbudgetten op.

Nieuws

Drie Beringse buurten krijgen buurtbudget

16-08-2023

Stad Beringen maakte in juli 2023 bekend welke projecten een buurtbudget krijgen. Voor de toekenning werd aan de burger zelf gevraagd om projecten in te dienen én te stemmen. 

“We zetten in Beringen maximaal in op burgerparticipatie,” zegt schepen voor Wijkontwikkeling en Participatie Jessie De Weyer. “Na een inspiratieavond op 7 februari kon de Beringenaar zelf aan de slag om zijn droomproject voor de buurt uit te werken. Nadien werden de projecten voorgesteld via ons platform allemaalberingen.be en kon er ook gestemd worden. Er werden drie voorstellen ingediend en als schepen ben ik trots om te kunnen aankondigen dat deze alle drie kunnen uitgevoerd worden.” 

Een eerste project vloeit voort uit een samenwerking tussen de Heemkundige Kring van Beverlo en SBS De Hoeksteen. Een fietstocht rond erfgoed in de deelgemeente zal worden uitgebreid naar een volledige erfgoedwandeling. Op een aantal historische locaties in Beverlo komen zo infoborden of gedenkpanelen. Bedoeling is de wandeling via qr-code ook te linken aan Toerisme Beringen en de ErfgoedApp. 

Het buurtcomité van de Korspelheidestraat, Paardendijk en Pijnboomstraat vroeg budget voor de aankoop van spelmateriaal gericht op zowel jong als oud. Dit materiaal zal gebruikt worden bij de speelstraat en de andere  buurtactiviteiten die jaarlijks georganiseerd worden. 

In Kolmen tot slot zijn bewoners bezig met het uitbouwen van een zorgzame buurt. Daarvoor hebben ze nood aan een spelletjeskast en ontmoetingsplek. Deze zal worden gebouwd in samenwerking met studenten van de UHasselt. Dit alles zal een plek vinden in het conciërgelokaal in de buurt dat ook zal opgeknapt worden. 

“Het was een plezier om te zien welke creatieve ideeën de indieners hebben uitgewerkt om hun buurt tot een hechte gemeenschap te maken. De komende maanden kunnen de bewoners aan de slag met het budget om hun project uit te voeren,” vult schepen De Weyer toe. 

Een volledige tijdslijn van het traject rond de buurtbudgetten is terug te vinden op allemaalberingen.be. Je kan er ook andere participatie-initiatieven van Stad Beringen terugvinden.